Datasæt

Oversigt over Det Marine Danmarkskorts datasæt. 

For kontaktoplysninger om dataejer, se metadata for det enkelte datasæt.

 Gå til hovedemne: 

Datasæt

Dataejere Metadata

Kyst

Historisk kystlinje

Kystdirektoratet Se metadata

Vestkystopmålinger

Kystdirektoratet Se metadata

Sedimenttransport

Kystdirektoratet Se metadata

Kysttyper

Kystdirektoratet Se metadata

Erosionsrisiko

Kystdirektoratet Se metadata

Oversvømmelsesrisiko

Kystdirektoratet Se metadata
     

Havplan

Havplan

Søfartsstyrelsen Se metadata
     

Anlæg på havet

Vandstand målestation 

Kystdirektoratet

Se metadata

Bypass tilladelser 

Kystdirektoratet 

Se metadata

Bølgemålere

Kystdirektoratet

Se metadata

Bypass områder

Kystdirektoratet

Se metadata

Anlæg på søterritoriet  Kystdirektoratet

Se metadata

Kystbeskyttelsesanlæg Kystdirektoratet

Se metadata

   

 

Energi

Dybde boringer 

GEUS

Se metadata

Olie/Gas Licensprocedure

Energistyrelsen

Se metadata

Pipelines - simple

GEUS

 

Olie- og gasfelter 

GEUS

 Se metadata

Åben dør procedureområde

Energistyrelsen

Se metadata

Åben dør ansøgningsområde 

Energistyrelsen

Se metadata

Udbudsområde

Energistyrelsen

Se metadata

Kystnært udbudsområde

Energistyrelsen

Se metadata

Havvindmøllepark

Energistyrelsen

Se metadata

Havvindmølle

Energistyrelsen

Se metadata
     

Fare-, forbuds- og restriktionsområder

Fare og øvelsesområder

Forsvarsministeriet

Se metadata

Restriktionsområder

Forsvarsministeriet

Se metadata

Forbudsområder

Forsvarsministeriet

Se metadata

Indflyvningszoner

Trafik-, Bygge-, Boligstyrelsen

Se metadata

Klappladser

Miljøstyrelsen

Se metadata

Nødområder

Miljøstyrelsen

Se metadata

     

Fiskeri

Muslingebrug

Fiskeristyrelsen 

Se metadata

Bundgarn

Fiskeristyrelsen

Se metadata

     

Flora, fauna og naturtyper

Marine naturtyper (2004 - 2012)

Miljøstyrelsen

Se metadata

Overvågningsstationer 

Miljøstyrelsen

Se metadata

Vandområdernes økologiske tilstand

Miljøstyrelsen

Se metadata

     

Friluftliv

Kapsejladsbaner

Søfartsstyrelsen 

Se metadata

     

Infrastruktur

Ankerpladser 

Søfartsstyrelsen

Se metadata

Skibsruter TSS

Søfartsstyrelsen

Se metadata

AIS Density - Lystfartøjer 2018

Søfartsstyrelsen

Se metadata  

AIS Density - Tankskibe 2018 

Søfartsstyrelsen

Se metadata 

AIS Density - Passagerskibe 2018

Søfartsstyrelsen Se metadata 

AIS Density - Højhastighedsskibe 2018

Søfartsstyrelsen Se metadata 

AIS Density - Alle 2018

Søfartsstyrelsen Se metadata

AIS Density - Fiskerifartøjer 2018

Søfartsstyrelsen Se metadata

AIS Density - Lastfartøjer 2018 

Søfartsstyrelsen Se metadata
     

Kemi og miljø

Industri udløb

Miljøstyrelsen

Se metadata

Regnbetingede udløb

Miljøstyrelsen

Se metadata

Renseanlæg udløb

Miljøstyrelsen

Se metadata

Miljømål

Miljøstyrelsen

Se metadata

Badevandskvalitet 

Miljøstyrelsen

Se metadata

Blandingszoner

Miljøstyrelsen

Se metadata

Overvågningsstationer

Miljøstyrelsen

Se metadata

Vandområdernes økologiske tilstand 

Miljøstyrelsen

Se metadata

     

Naturbeskyttelse og fredninger 

Fredede lokaliteter på havbunden

Slots- og Kulturstyrelsen

Se metadata

Fredede områder

Miljøstyrelsen

Se metadata

Natur- og vildtreservater

Miljøstyrelsen

Se metadata

Natura2000 habitatområder 

Miljøstyrelsen

Se metadata

Natura2000 fuglebeskyttelse områder

Miljøstyrelsen

Se metadata

Ramsar områder 

Miljøstyrelsen

Se metadata

Havstrategiområder

Miljøstyrelsen

Se metadata

Fredede områder, forslag 

Miljøstyrelsen

Se metadata

Klitfredning

Geodatastyrelsen

Se metadata

Strandbeskyttelse 

Geodatastyrelsen

Se metadata

     

Planloven

Kommunalplaner for kystvande

Erhvervsstyrelsen

Se metadata

Byzoner og sommerhusområder

Erhvervsstyrelsen

Se metadata

     

Råstofindvinding

Geologiske Boringer 

GEUS

 Se metadata

Havbundssedimentkort

GEUS

Se metadata

Råstofressourcer til havs 

GEUS

 Se metadata

Fællesområder

Miljøstyrelsen

Se metadata

Auktionstilladelser

Miljøstyrelsen

Se metadata

Bygherretilladelser

Miljøstyrelsen

Se metadata

Reservationsområder

Miljøstyrelsen

Se metadata

Efterforskningsområder 

Miljøstyrelsen

Se metadata

     

Øvrige Europæiske Datasæt

Tysk Havplan (Kun adgang via myndigheds MSDI)

BSH Se metadata

Svensk Havplan (Kun adgang via myndigheds MSDI)

Havs och Vatten myndigheten Se metadata
     

Adm. grænser 

Kystlinje inspire

SDFE 

 

Danske farvande

SDFE

Se metadata

Indre territorialfarvand 

Geodatastyrelsen

Se metadata

Ydre territorialfarvand 

Geodatastyrelsen

Se metadata

Tilstødende zone (24 sømil)

Geodatastyrelsen

Se metadata

Eksklusiv økonomisk zone (EEZ)

Geodatastyrelsen

Se metadata

Regionsgrænser

SDFE

Se metadata

Kommunegrænser

SDFE

Se metadata
     

Dybdedata

EMODnet Terræn model 

EMODnet / Geodatastyrelsen

Se metadata

     

Baggrundskort 

Søkort (Kun adgang via myndigheds MSDI)

GST

Se metadata 

Skærmkort

SDFE

Se metadata

Skærmkort dæmpet

SDFE

Se metadata

Skærmkort grå

SDFE

Se metadata

Topografiske kort

SDFE

Se metadata

Ortofoto forår samlet

SDFE

Se metadata

Høje målebordsblade 1842-1899

SDFE Se metadata

Lave målebordsblade 1901-1971

SDFE Se metadata

Natur og friluftskort 

SDFE Se metadata

Geodanmark Sagsbehandlingskort

SDFE Se metadata