Det Marine Danmarkskort - DMD 

Hvad er Det Marine Danmarkskort?

Det Marine Danmarkskort er en portal i Geodatastyrelsen, hvor man samler danske statslige myndigheders marine geografiske data (geodata).  Arbejdet med at samle geodata kaldes også en Marin Spatial Datainfrastruktur, MSDI. Med dette menes at man har samlet marine data fra hele Danmark, som man ser på i en geografisk sammenhæng, dvs. data, som er stedbestemte. Meningen med en MSDI er, at man kan dele, analysere og sammenligne marine geodata på tværs af fagområder, myndigheder m.fl. De marine geodata vedrører den marine og kystnær geografi og vil typisk indeholde information om havbundsforhold, geologi, infrastruktur, administrative grænser, fredede områder, marine levesteder, oceanografi m.m.   

Formålet med etablering af Det Marine Danmarkskort er at give et fælles administrationsgrundlag, der danner grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og ressourcer til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. Muligheden for at kunne sammenstille og udveksle geografiske informationer på tværs af de marine myndigheder vil endvidere muliggøre en bedre kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. Derudover er formålet at understøtte forskning og uddannelse ved at give forskere, undervisere og studerende på uddannelsesinstitutioner en samlet adgang til myndigheders geografiske marine geodata, som de kan anvende i forskning, undervisning og projekter. Desuden vil virksomheder have lettere adgang til en lang række oplysninger om havet, som kan bruges forbindelse med forundersøgelser af større anlægsarbejde. Til sidst, men ikke mindst har den interesserede borger mulighed for at skabe sig et overblik over de oplysninger, som findes om havet i Danmark.

Det Marine Danmarkskort skal derfor ikke ses som et specifik produkt, men en portal hvor du kan indhente den information du skal bruge til lige præcis din problemstilling, eller hvis du bare er nysgerrig og vil se hvilken type havbund der er ude foran dit sommerhusområde.

Det Marine Danmarkskort grundlæggelse

I 2015 igangsatte Geodatastyrelsen sammen med 10 andre styrelser udviklingen af Det Marine Danmarkskort (også kaldet MSDI). Formålet med etablering af samarbejdet var at sikre at udvalgte marine geografiske data blev let tilgængelige, og kunne udveksles på tværs af myndigheder til forskellige formål.

Perioden fra 2015 til og med 2018 blev fokuseret på udvikling af MSDI’en samt klargøring af myndighedernes data og tilhørende tjenester til brug for de myndigheder, som deltog i samarbejdet. I 2019 blev det besluttet at arbejde frem mod, at Det Marine Danmarkskort blev åbnet op for offentligheden, så virksomheder, forskere og borgere også fik let adgang til myndighedernes marine oplysninger.

I dag er Det Marine Danmarkskort tilgængelig for alle. Portalen vedligeholdes og opdateres løbende med nye datasæt, så man kan anvende de nyeste tilgængelige data. 

Geodatastyrelsens MSDI-sekretariat

I sekretariatet - som er en del af Geodatastyrelsen - står vi for den daglige drift af Det Marine Danmarkskort. Vi sørger for at vedligeholde Det Marine Danmarkskort og MSDI.dk samt koordinere samarbejdet mellem både mellem marine myndigheder, marine interessenter samt nabolandenes marine data portaler (MSDI). Herudover deltager sekretariatet i en række internationale MSDI arbejdsgrupper.

Metadata – en beskrivelse af data

Når du arbejder med data, så er det vigtigst at være opmærksom på hvordan data er blevet generet, da det har betydning for, hvordan du skal forholde dig til data, og hvad dataene kan bruges til. Du kan undersøge dette ved at kigge på metadata. Metadata er beskrivelser af datasæt og tjenester (webservices) og indeholder en række informationer, såsom dataejer, juridiske restriktioner og kontaktoplysninger. Beskrivelserne af data er oprettet af de enkelte dataejere som typisk er organisationer inden for det offentlige. Dataejerne har selv ansvaret for, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Yderligere information om de specifikke datasæt og tjenester sker ved henvendelse til den enkelte dataejer. Kontaktoplysninger findes i metadata. Du kan finde mere information om metadata til geodata på Geodata-info.dk og du kan finde listen med oversigt over metadata for geodata i Det Marine Danmarkskort her.