Datasæt

Oversigt over MSDI'ens datasæt. 

 

 Gå til hovedemne: 

Datasæt                           

Type af dataDataejere

Anlæg på havet

Vandstand målestation 

Punkt

Kystdirektoratet

Bypass tilladelser 

Punkt

Kystdirektoratet

Bypass områder

Polygon

Kystdirektoratet

Anlæg på søterritoriet  Polygon 

Kystdirektoratet

Kystbeskyttelsesanlæg Linje

Kystdirektoratet

Energi

Dybde boringer 

Punkt

GEUS

Olie/Gas Licensprocedure

Polygon

GEUS

Pipelines - simple

Linje

GEUS

Olie- og gasfelter 

Polygon

GEUS

Åben dør procedureområde

Polygon

Energistyrelsen

Åben dør ansøgningsområde 

Polygon

Energistyrelsen

Udbudsområde

Polygon

Energistyrelsen

Kystnært udbudsområde

Polygon 

Energistyrelsen

Havvindmøllepark

Polygon

Energistyrelsen

Havvindmølle

Punkt

Energistyrelsen

Fare-, forbuds- og restriktionsområder

Forbudsområder 2017

Polygon

Søfartsstyrelsen

Indflyvningszoner

Polygon

Trafik-, Bygge-, Boligstyrelsen

Klappladser

Polygon

Miljøstyrelsen

Nødområder

Polygon

Miljøstyrelsen

Fiskeri

Havbrug

Polygon

Miljøstyrelsen

Muslingebrug

Polygon

Fiskeristyrelsen 

Bundgarn

Punkt

Fiskeristyrelsen

Flora, fauna og naturtyper

Marine naturtyper (2004 - 2012)

Polygon

Miljøstyrelsen

Overvågningsstationer 

Punkt

Miljøstyrelsen 

Vandområdernes økologiske tilstand

Polygon, punkt

Miljøstyrelsen

Friluftliv

Kapsejladsbaner

Polygon

Søfartstyrelsen 

Infrastruktur

Ankerpladser 

Polygon

Søfartsstyrelsen 

Skibsruter TSS

Linjer

Søfartsstyrelsen 

AIS Density lag

Polygon

Søfartsstyrelsen 

Broer

Punkt

Vejdirektoratet

Jernbanebro

Punkt

Banedanmark

Tunneller

Punkt

Vejdirektoratet

Kemi og miljø

Industri udløb

Punkt

Miljøstyrelsen

Regnbetingede udløb

Punkt

Miljøstyrelsen

Renseanlæg udløb

Punkt  

Miljøstyrelsen

Miljømål

Polygon

Miljøstyrelsen

Badevandskvalitet 

Punkt

Miljøstyrelsen

Blandingszoner

Punkt

Miljøstyrelsen

Overvågningsstationer

Punkt

Miljøstyrelsen

Vandområdernes økologiske tilstand 

Polygon

Miljøstyrelsen

Naturbeskyttelse og fredninger 

Fredede lokaliteter på havbunden

Punkt

Slots- og Kulturstyrelsen

Fredede områder

Polygon

Miljøstyrelsen

Natur- og vildtreservater

Polygon

Miljøstyrelsen

Natura2000 habitatområder 

Polygon

Miljøstyrelsen

Natura2000 habitatområder

Polygon

Miljøstyrelsen

Ramsar områder 

Polygon

Miljøstyrelsen

Havstrategiområder

Polygon

Miljøstyrelsen

Fredede områder, forslag 

Polygon

Miljøstyrelsen

Planloven

Kommunalplaner for kystvande

Punkt, Linje,Polygon

Erhvervsstyrelsen

Byzoner og sommerhusområder

Polygon

Erhvervsstyrelsen

Råstofindvinding

Geologiske Boringer 

Punkt

GEUS

Havbundssedimentkort

Polygon

GEUS

Råstofressourcer til havs 

Polygon

GEUS

Fællesområder

Polygon

Miljøstyrelsen

Auktionstilladelser

Polygon

Miljøstyrelsen

 

Bygherretilladelser

Polygon

Miljøstyrelsen

Reservationsområder

Polygon

Miljøstyrelsen

Efterforskningsområder 

Polygon

Miljøstyrelsen

Øvrige Europæiske datasæt 

Tysk Havplan

Polygon

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Svensk Havplan

Polygon 

Havs och Vatten myndigheten 

Adm. grænser 

Kystlinje inspire

Polygon

SDFE

Danske farvande

Polygon

SDFE

300 m zone

Polygon

Geodatastyrelsen

Indre territorialfarvand 

Polygon

Geodatastyrelsen

Ydre territorialfarvand 

Polygon

Geodatastyrelsen

Tilstødende zone (24 sømil)

Polygon

Geodatastyrelsen

Eksklusiv økonomisk zone (EEZ)

Polygon

Geodatastyrelsen

Regionsgrænser

Polygon

SDFE

Kommunegrænser

Polygon

SDFE

Politikredse

Polygon

SDFE

Ejerlav

Polygon SDFE

Matrikelkort

Polygon SDFE

Husnumre

Punkt SDFE

Dybdedata

North Sea Bathymetry

 

Geodatastyrelsen

Baltic Sea Bathymetry

 

Geodatastyrelsen

Baggrundskort 

Nyt søkort 

 

Geodatastyrelsen

Skærmkort

Raster

SDFE

Skærmkort dæmpet

Raster

SDFE

Skærmkort grå

Raster

SDFE

Topografiske kort

Raster

SDFE

Topografiske kort - grå

Raster

SDFE

FOT kort basis

 Raster

SDFE

FOT kort basis

Raster

SDFE

Ortofoto forår samlet

Raster

SDFE

Høje målebordsblade 1842-1899

Raster SDFE

Lave målebordsblade 1901-1971

Raster SDFE

Relief

  Slots og kulturstyrelsen